Artikel 1 – DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: Fransen Administratiekantoor & Consultancy B.V., bekend bij KvK onder nummer 28060541, kantoorhoudend te Hazerswoude Rijndijk.
1.2 Opdrachtgever: natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, waarop de opdrachtnemer deze toepasselijk heeft verklaard.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige opdrachten van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan de opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld. Bij het uitbrengen van de offerte wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever volledige medewerking geeft, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is.
3.2 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als opdracht.

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, door de opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
4.2 De opdrachtnemer kan afwijkend van artikel 4.1, indien gewenst door de opdrachtgever, de opdracht beginnen voordat de door de opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.
4.3 De door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Artikel 5 – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
5.3 Wanneer de opdrachtgever of opdrachtnemer besluit de overeenkomst op te zeggen, dient de wederpartij schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
5.4 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.
5.5 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien a. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte
van opdrachtnemer.
b. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een
verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
c. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
d. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
e. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever
onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer
op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn. De
standaard opzegtermijn is 1 maand.

Artikel 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
6.3 Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
6.4 Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt. Nadat eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever over de meer werkzaamheden, zullen deze door opdrachtnemer worden uitgevoerd.

Artikel 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt volgens de procedure van de opdrachtgever.
7.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 De opdrachtnemer draagt ieder kwartaal zorg voor een rapportage. De kwaliteit van de rapportage is mede afhankelijk van de juistheid van de aangeleverde documenten door de klant. De rapportage wordt pas opgesteld als alle benodigde informatie beschikbaar is gesteld door de opdrachtgever. Opdrachtnemer streeft ernaar om binnen 14 dagen na oplevering van de informatie de rapportage in concept gereed te hebben.
7.4 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan de opdrachtnemer de benodigde gegevens verstrekt, ontvangt de opdrachtgever bij iedere maandrapportage eenmaal kosteloos een overzicht van de ontbrekende gegevens. De hierna voortvloeiende extra kosten volgen volgens artikel 7.2.
7.5 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.6 Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is de opdrachtnemer eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
7.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 8 – NON-CONCURRENTIE
8.1 Opdrachtgever verplicht zich naar opdrachtnemer om gedurende de duur van de aangegane overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van deze overeenkomst – geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met één of meerdere medewerkers van opdrachtnemer, op straffe van een directe boete van € 500,00 per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt.

Artikel 9 – GEHEIMHOUDING
9.1 De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door de opdrachtnemer bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van de opdrachtnemer komen uitsluitend aan de opdrachtnemer toe. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
9.2 Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
9.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van de opdrachtnemer te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.
9.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van artikel 8.1 opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 10 – HONORARIUM
10.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke financiële activiteiten, conform de dan geldende tarieven van opdrachtnemer.
10.3 Alle tarieven en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
10.4 De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.

Artikel 11 – BETALING
11.1 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur door storting of overmaking op de door de opdrachtnemer op haar declaratie vermelde IBAN rekening, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening. In overeenstemming is maandelijkse automatische incasso mogelijk.
11.2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
11.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
11.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

Artikel 12 – RECLAMES
12.1 Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
12.2 Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
12.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

Artikel 13 – LEVERINGSTERMIJN
13.1 Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, c.q.; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
13.2 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
13.3 De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
13.4 Ontbinding is slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
14.2 Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
14.3 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
14.4 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in artikel 7.2 en 13.1. Voorts is artikel 15 in een dergelijk geval van toepassing.
14.5 Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
14.6 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
14.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 15 – VRIJWARING
15.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
15.2 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – RISICO-OVERGANG
16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 – OVERMACHT
17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
17.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.5 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 18 – VERVALTERMIJN
18.1 Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, ten opzichte van opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 – OPSLAG VAN INFORMATIE
19.1 De opdrachtnemer is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige digitale informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is niet verplicht tot bewaring van fysieke bescheiden, noch is de opdrachtnemer verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.
19.2 De opdrachtnemer zal niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in lid 1 bedoelde informatie of bescheiden.
19.3 Onder schade als in lid 2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 20 – TOEPASSELIJK RECHT
20.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
20.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Artikel 21 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
21.1 De opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.
21.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst of een nieuwe versie als hiertoe akkoord is gegeven door de opdrachtgever.