Fransen Administratiekantoor &

Consultancy B.V.

Rijndijk 306a
2394 CH Hazerswoude

T 071 341 62 19
F 071 341 96 93
info@fransenadministratie.nl

KVK 28060541

BTW nr. NL809861586B01


Pakket Belastingplan 2018

Zoals verwacht is op Prinsjesdag een bescheiden pakket Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Belastingpakket omvat dit jaar de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling en de Wet afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling.
 

Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen 2018


Inkomstenbelasting
 

 • EIA wordt met 0,5 procentpunt verlaagd ter dekking van het uitoefenen van aandelenopties die door innovatieve start-ups aan hun werknemers zijn verstrekt.
 • Wijziging partnerbegrip: kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt verstrekt of in het verleden werd verstrekt, op verzoek niet als partner worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen. Voorgesteld wordt eveneens een dergelijke afwijking van de hoofdregel te laten gelden voor kinderen voor wie de verzorgende ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen, maar die niet (meer) kwalificeren als pleegkind (en ook geen eigen kind van de verzorgende ouder zijn) (zie ook Belastingplan 2018: voorstel partnerbegrip pleegkinderen, 30-05-2017).
 • Mobiliteitsprojecten: vrijstelling voor voordelen uit specifieke projecten.
 • Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoedingen tot 1 januari 2019.
 • Verlenging geldigheidsduur multiplier giftenaftrek met een jaar tot 1 januari 2019 (in verband met controversieel verklaren evaluatie).
 • Tijdklemmen: wettelijk vastlegging dat tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekering ook zijn vervallen.
   

Loonbelasting
 

 • Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap om eind te maken aan ongelijke behandeling met uitvoerende bestuurders.
 • Uitbreiding toepasbaarheid alleenstaande ouderenkorting op Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen in de loonheffing.
 • Pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen geldt ook voor aandelenoptierechten die nog niet onvoorwaardelijk waren vóór het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd.
 • Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen: vanaf 2019 wordt in de loonbelasting voor alle buitenlandse belastingplichtigen alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen toegepast waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben.
   

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
 

 • Om de administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen te verlichten, wordt voorgesteld het mogelijk te maken dat de mededeling aan de Minister van Economische Zaken over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk wordt gedaan.
   

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 

 • Om te voorkomen dat inkomensstijgingen van de voormalige partner of medebewoner na diens vertrek kunnen doorwerken in het recht op toeslag van de belastingplichtige wordt de 10%-regeling opnieuw ingevoerd. Als het toetsingsinkomen tenminste 10% lager is, wordt dit bijgesteld.
   

Vennootschapsbelasting
 

 • Dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering: in de wettekst wordt nog uitdrukkelijker aangegeven dat als belastingplichtige aannemelijk heeft gemaakt dat een schuld die rechtens is aangegaan met een verbonden lichaam in feite is verschuldigd aan een derde, de belastingplichtige ook aannemelijk moet maken dat aan de met die schuld gefinancierde rechtshandeling in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.
 • Uitvoering motie Van Vliet: dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten een fiscale eenheid (voor de vennootschapsbelasting) maar binnen een concern wordt onmogelijk gemaakt, met als uitgangspunt dat afwaardering van fiscale vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk blijft.
 • Aanpassing liquidatieverliesregeling: de wijze waarop het opgeofferde bedrag voor de ontvoegde dochtermaatschappij op het tijdstip van die ontvoeging wordt vastgesteld wordt aangepast.
 • Aanpassing berekening voorkomingswinst bij interne gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid: bij alle interne gebruiksvergoedingen binnen een fiscale eenheid wordt de voorkomingswinst vastgesteld alsof de fiscale eenheid niet bestaat.
 • Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie door andere landen: landen kunnen toestaan dat het landenrapport toch wordt ingediend door de uiteindelijkemoederentiteit in het land waarin zij fiscaal gevestigd is. Nederlandse groepsentiteiten zijn dan niet langer verplicht om, mits aan nadere voorwaarden wordt voldaan, het landenrapport te verstrekken aan de inspecteur.
   

Dividendbelasting

 

 • De FBI wordt als inhoudingsplichtige alsnog uitgesloten van de toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor opbrengsten die worden uitgekeerd aan (deels) vrijgestelde lichamen.
   

Kansspelbelasting
 

 • Tarief wordt tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Naar zes maanden na inwerkingtreding gaat het tarief terug naar 29%.
 • Aangifte: Er kan per maand of per kwartaal aangifte worden gedaan indien is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

 

Omzetbelasting

 

 • Aanscherping definitie geneesmiddelen: alleen producten die na goedkeuring van de daartoe bevoegde autoriteiten als geneesmiddel in de handel mogen worden gebracht, vallen onder het verlaagde btw-tarief.
 • Aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen: de vrijstelling wordt aangepast aan de BTW-Richtlijn.
   

Erf- en schenkbelasting

 

 • Verdeling huwelijksvermogensgemeenschap, schenkbelasting: De hoofdregel wordt dat zowel het aangaan van huwelijkse voorwaarden als het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk tot heffing van schenkbelasting leidt voor zover het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt. Het toetsmoment wordt het moment van het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden. Als het huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- of erfbelasting, vindt de hoofdregel geen toepassing maar wordt elke vermogensverschuiving aangemerkt als een schenking. Het is aan de inspecteur om te bewijzen dat van zo’n situatie sprake is.
 • Navordering van schenk- en erfbelasting: ook toegestaan als in verband met een vermindering van een belastingaanslag een navorderingsaanslag aan dezelfde verkrijger moet worden opgelegd (volgens de toelichting treedt deze aanpassing onmiddellijk in werking).
 • Aanslagtermijnen voor de schenkbelasting: de aanslagtermijnen voor de schenkbelasting gaat voortaan in na de dag van het doen van de aangifte ingeval aangifte wordt gedaan na 30 april van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden (volgens de toelichting treedt deze aanpassing onmiddellijk in werking).
   

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 

 • Waardevermindering: in bepaalde situaties mag in plaats van de forfaitaire afschrijvingstabel worden uitgegaan van de werkelijke waardevermindering van auto’s.
 • Catalogusprijs: Is op of na 1 januari 2018 een wijziging van de catalogusprijs niet publiekelijk kenbaar gemaakt, dan wordt de meest recente catalogusprijs gehanteerd.  
   

Motorrijtuigenbelasting
 

 • Massa rijklaar ter vervanging van eigen massa; bij de tariefsbepalingen zijn daarom alle genoemde gewichten zijn verhoogd met 100 kg.
 • Schorsen en naheffen: aanscherping begrip einde schorsing.

 

Belastingen op milieugrondslag
 

 • Heffing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland.
 • Tijdelijke verhoging tarieven energiebelasting in verband met Energieakkoord.
 • Uitbreiding stadsverwarmingsregeling.
 • Energiebelasting: de teruggaaf energiebelasting blijft afhankelijk van de voortgangsverklaring, wijziging werkt terug tot en met 20 april 2017.

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen
 

 • Einde boetematging van twee jaar bij inkeerregeling; er wordt voorzien in overgangsrecht op grond waarvan de huidige inkeerregeling van toepassing blijft op aangiften, inlichtingen, gegevens of aanwijzingen met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan of met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt. (zie ook: Inkeerregeling per 1 januari 2018 afgeschaft)
   

Invorderingswet 1990
 

 • Nieuwe aansprakelijkheidsbepaling voor pand- en hypotheekhouders en executanten ter veiligstelling van de omzetbelasting.
 • Vereenvoudigen derdenbeslag.
 • Vervallen schorsende werking fiscaal verzet: fiscaal verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel schorst niet langer de tenuitvoerlegging van dat dwangbevel.
 • Uitbreiding mededelingsplicht bodemzaak: er wordt een mededelingsplicht gelijkend op die van pandhouders en overige derden geïntroduceerd voor belastingschuldigen.
   

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
 

 • De inhoudingsvrijstelling voor deelnemingsdividenden wordt uitgebreid naar deelnemingsverhoudingen waarbij de aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.
 • Randvoorwaarde is dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet geraakt wordt.
 • Een houdstercoöperatie wordt gedefinieerd als een coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen.
 • De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen geldt alleen als er sprake is van een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die geldt voor de relatie met een of meer landen binnen het Koninkrijk daaronder begrepen) en richting een openbaar lichaam binnen het Koninkrijk waarvoor Nederland (dat wil zeggen het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk) een regeling ter voorkoming van dubbele belasting heeft getroffen en in dat verdrag of die regeling een dividendbepaling is opgenomen.

 

Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling
 

 • Regeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft.

   

Bron: Belastingplan 2018 (nr. 34785), Overige Fiscale Maatregelen 2018 (nr. 34786), Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (nr. 34787), Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling (nr. 34788)