Fransen Administratiekantoor &

Consultancy B.V.

Rijndijk 306a
2394 CH Hazerswoude

T 071 341 62 19
F 071 341 96 93
info@fransenadministratie.nl

KVK 28060541

BTW nr. NL809861586B01


Belastingplannen kabinet Rutte III

Hieronder in het kort de plannen op het gebied van het belastingstelsel, Wet DBA, pensioenstelsel, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Het streven is dat de maatregelen met ingang van 2019 worden ingevoerd.
 

Hervorming belastingstelsel

 • Invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief van
       36,93% en een toptarief van 49,5%, een verhoging van de algemene
       heffingskorting en een per saldo verhoging van de arbeidskorting,
       naast een groot aantal kleinere aanpassingen.
 • De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar.
 • Verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%, verdere
       vergroening van het belastingstelsel en het verlagen van
       aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek.
 • De eigen woning:
  • De hypotheekrenteaftrek wordt in vier jaar in stappen van 3%-punt
        per jaar verlaagd.
  • De wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning
        met eigen middelen wordt door de in 2014 ingevoerde
        aflossingsverplichting onhoudbaar. De regeling wordt in 20 jaar
        (volgens het eindverslag van de informateur in 30 jaar)
        uitgefaseerd.
  • Het eigenwoningforfait wordt verlaagd.
 • In de vermogensrendementsheffing (box 3) wordt sneller
       aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden en
       het heffingsvrije     vermogen wordt verhoogd van € 25.225 naar
       € 30.000 (€ 60.000 voor paren). In deze kabinetsperiode zal een
       stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk
       rendement worden uitgewerkt.
 • Belastingontwijking wordt bestreden en de grondslagen voor de
       belasting op bedrijven wordt verbreed.
 • De stapsgewijze verlenging van de eerste schijf in de Vpb van
       € 200.000 naar € 350.000 (vanaf 2018, vastgelegd in Belastingplan
       2017) wordt teruggedraaid. De tarieven in de Vpb gaan in stappen
       van 20% en 25% naar 16% en 21 % per 2021.
 • Het box 2-tarief wordt in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in
       2021.
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft. Er wordt een bronbelasting
       op rente en royalty’s ingevoerd op uitgaande financiële stromen
       naar landen met zeer lage belastingen. Financiering met eigen
       vermogen wordt aantrekkelijker door de aftrekbaarheid van vreemd
       vermogen te beperken.
 • Invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector,
       aanpassingen in de energiebelasting, een hogere belasting op het
       storten en verbranden van afval en het afschaffen van de
       teruggaafregeling voor taxi’s. De SDE+ regeling (en de daaraan
       gekoppelde opslag duurzame energie) wordt voortgezet en verbreed.
       Mogelijk per 2021 invoering van een vliegbelasting. De opbrengst
       van de vergroening wordt teruggesluisd naar lagere lasten voor
       burgers en bedrijven.
 • Gebouwen in eigen gebruik in de Vpb mogen tot maximaal 100%
       van de WOZ-waarde (is nu 50%) worden afgeschreven.
 • Versoberen verliesverrekening. Carry forward wordt beperkt tot zes
       jaar (is nu negen jaar).
 • Directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen zijn niet
       meer toegestaan in verband met het afschaffen van de
       dividendbelasting.
   

Wet DBA

De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.
 

 • Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een
       arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (125% WML of laagste
       loonschalen cao) in combinatie met een langere duur van de
       overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten
       van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers
       een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen
       ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met
       een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in
       combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een
       ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers
       vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig
       ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het
       invullen van een webmodule. Belangrijk onderdeel daarbij is de
       gezagsverhouding. De wet wordt ook zo aangepast dat
       gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de
       materiële in plaats van formele omstandigheden.
 • Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de
       bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd. Na invoering
       van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend
       handhavingsbeleid.
 • Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en
       veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering
       van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen
       krijgen in het Burgerlijk Wetboek.
   

Vernieuwing van het pensioenstelsel

 • Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie
       verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de
       ingelegde premie. Hierbij wordt bezien of het fiscaal kader alleen
       nog op de pensioenpremie kan worden begrensd. Bij de
       vormgeving van het fiscale kader blijft het kabinet oog houden
       voor het faciliteren van een adequate pensioenopbouw
 • Pensioen blijft een levenslange uitkering waardoor je niet het risico
       loopt dat er geen geld meer over is als je langer leeft dan verwacht.
 • Sociale partners ontwikkelen een nieuw pensioencontract met een
       persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt inzichtelijk wat je als
       deelnemer hebt opgebouwd en kan de rentegevoeligheid afnemen.
 • Een collectieve buffer, die wordt gevuld uit overrendement, zorgt voor
       bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de
       levensverwachting en schokken op de financiële markten.
 • Indien in een nieuw contract wordt gewerkt met een buffer komen er
       wettelijke kaders over de maximale grootte en de opbouw- en
       uitkeerregels van de buffer, waarbij de buffer niet negatief mag
       worden.
 • Het stelsel is beter toegerust op keuzevrijheid voor deelnemers en
       op de mogelijkheid dat zelfstandigen vrijwillig kunnen aansluiten
       of aangesloten blijven door de introductie van persoonlijke
       pensioenvermogens. En bevat tevens een adequate dekking voor
       het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
       zodat het de arbeidsmobiliteit niet belemmert.
 • De fiscale kaders voor pensioenopbouw worden tijdelijk verruimd.
       Ook het collectief omzetten van bestaande aanspraken in
       persoonlijke pensioenvermogens wordt gefaciliteerd.
 • Sociale partners krijgen gedurende een beperkte
       implementatieperiode de ruimte om de regelingen aan te passen
       aan de nieuwe manier van pensioenopbouw en eventueel over
       te stappen op een nieuw pensioencontract.
 • Het arbeidsvoorwaardelijk opbouwen van pensioen blijft een
       verantwoordelijkheid van de sociale partners.
 • Onderzocht wordt of en hoe het in het vernieuwde stelsel mogelijk is
       om een beperkt deel van het pensioenvermogen op te nemen als
       bedrag ineens bij pensionering.
   

Arbeidsrecht

 • Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht.
       Bij meerdere ontslaggronden kan de rechter een afweging maken
       of het van een werkgever verlangd kan worden de
       arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd
       is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de
       verschillende gronden.
       Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra
       vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de
       transitievergoeding.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt op twee punten
       aangepast:
  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun
        arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van
        na twee jaar;
  • Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een
        derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer
        dan tien jaar.
        De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
  • Verder wordt de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te
        brengen op de transitievergoeding verruimd.
 • Aanpassing ketenregeling.
       De periode tussen twee contracten waarna een nieuwe reeks begint,
       blijft zes maanden, maar de mogelijkheden om sectoraal af te wijken
       (zoals nu voor seizoenswerk) worden verruimd.
       De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten
       overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van
       twee naar drie jaar.
 • De proeftijd wordt verruimd: bij direct een vast contract maximaal vijf
       maanden, voor meerjaarscontracten (langer dan twee jaar) drie
       maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals die nu is.
 • Payrolling: het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het
       soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst
       buiten toepassing wordt verklaard, werknemers qua (primaire en
       secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden
       behandeld met werknemers bij de inlener, en de definitie van de
       uitzendovereenkomst ongemoeid blijft.
 • Nulurencontracten – om te voorkomen dat er sprake is van
       permanente beschikbaarheid, wordt vastgelegd dat in bepaalde
       situaties de werknemer niet gehouden is gehoor te geven aan
       een oproep of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat.

 

 

Sociale zekerheid

 • Differentiatie van de WW-premie naar type contract waarbij
       contracten voor onbepaalde duur een lager premiepercentage
       toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd.
 • Loondoorbetaling bij ziekte 
       Voor het MKB (tot 25 werknemers) wordt deze verkort naar
       één jaar.
 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt
       verkort van tien jaar naar vijf jaar.
 • Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk
  • Voor wie in de WIA zit, wordt het aantrekkelijker om te gaan
        werken. In de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een
        baan, zal niet worden getoetst of het verdienvermogen van
        de werkhervatter is gewijzigd.
  • Voor personen die in de toekomst instromen in de WIA, zal
        scherper gekeken worden naar geschikt werk bij de
        vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
        (het schattingsbesluit).
 • Het recht op arbeidskorting en inkomensafhankelijke
       combinatiekorting wordt afgeschaft voor nieuwe ZW’ers
       zonder werkgever.
 • Ook voor nieuwe instroom in de WGA 80-100 (mensen met
       restverdiencapaciteit tussen 1 en 20%) wordt de prikkel richting
       werk versterkt. Voor mensen in de WGA 80-100 die nog kunnen
       werken gaat hetzelfde regime gelden als in de WGA 35-80.
       Concreet gaat voor het recht op de loonaanvullingsuitkering de
       eis gelden om 50% van de resterende verdiencapaciteit te benutten.
 • Om de kans op het vinden van een baan voor mensen in
       arbeidsongeschiktheidsregelingen te vergroten, wordt meer
       geïnvesteerd in ondersteuning van deze doelgroep.

   

Bron: Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'